Προπτυχιακά Προγράμματα Γεωλογίας και Γεωπονίας
Προπτυχιακά Προγράμματα Αρχειονομίας, Μουσειολογίας και Πολιτισμού
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής
μεταπτυχιακά προγράμματα Τεχνολογικών Επιστημών
μεταπτυχιακά προγράμματα Πολιτικών Επιστημών