Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Literature Review για Εργασίες Εξαμήνου – Πτυχιακές Εργασίες – Διπλωματικές Εργασίες – Διδακτορικές Διατριβές

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση από τους Masters της Ακαδημαϊκής Συγγραφής.
Χωρίς καλή βιβλιογραφική ανασκόπηση καμία έρευνα δεν μπορεί να θεμελιωθεί!